ostatnie artykuły

Blog

Kiedy przedawnia się dług? Co mówią przepisy?

przedawnienie długu

Polacy mają skłonność do wydawania pieniędzy i zaciągania długów. Kiedy pojawiają się problemy ze spłatą zobowiązań wielu z nas zastanawia się kiedy przedawnia się dług?

Przedawnienie długu – na czym polega?

Pod pojęciem przedawnienia długu należy rozumieć brak możliwości dochodzenia roszczenia przysługujących należności z uwagi na upływ określonego czasu. Dług przestaje obowiązywać po wskazanym w przepisach okresie. Bieg terminu przedawnienia regulują przepisy kodeksu cywilnego i wyznaczają czas, po którym zaciągnięty dług przestaje nas obowiązywać. Do lipca 2018 roku (wtedy nastąpiła nowelizacja przepisów kodeksu cywilnego) dłużnik musiał podnieść zarzut przedawnienia w stosunku do przeterminowanych roszczeń. Po wprowadzonych zmianach dzieje się to automatycznie. Kiedy upłynie przewidziany w przepisach termin nie można domagać się spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Kiedy przedawnia się dług?

Termin, w którym następuje przedawnienie długu jest uzależniony od tytułu powstania zadłużenia. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej podstawowy termin przedawnienia dla wszelkich roszczeń majątkowych wynosi 6 lat. Dotyczy on również roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu oraz ugodą, która została zawarta przed sądem.

Roszczenia z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wynikające ze świadczeń okresowych przedawniają się z upływem 3 lat. W przypadku długów należących do innych kategorii finansowych okresy przedawnień zostały wyznaczone indywidualnie. I tak np. debet na rachunku bankowym przedawni się po upływie 2 lat, przedawnienie kredytów lub pożyczek nastąpi po 3 latach, po tym samym czasie przedawni się też zadłużenie z tytułu nieuregulowanej karty kredytowej. Ważne, że nie każdy dług ulega przedawnieniu. Przykładem jest kredyt hipoteczny, w którym przedawniają się jedynie odsetki.

Jaki jest skutek przedawnienia długu?

W myśl obowiązujących przepisów skutkiem przedawnienia długu jest brak obowiązku spłaty, poza sytuacją w której dłużnik dobrowolnie zobowiązuje się do uregulowania zadłużenia. Istotne jednak, że bieg terminu przedawnienia może ulec przerwaniu. Dzieje się tak kiedy wierzyciel podejmuje działanie w celu odzyskania swoich pieniędzy. W takim przypadku termin odliczany jest od początku. Przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić wskutek zawarcia ugody, uznania długu przez dłużnika, ponownego skierowania sprawy do sądu lub rozpoczęcia egzekwowania należnych wierzytelności.

Możliwe jest też zawieszenie biegu przedawnienia, np. w sytuacji, w której dłużnik nie może dochodzić swoich praw przed sądem podczas postępowania dotyczącego przedawnienia z powodu siły wyższej.

Koniec terminu przedawnienia

Znowelizowane w lipcu 2018 roku przepisy kodeksu cywilnego wskazują nową zasadę określania końca terminu przedawnienia, który przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Wyjątkiem są roszczenia, które przedawniają się przed upływem 2 lat.

oceń ten artykuł
brak komentarza

zostaw komentarz