ostatnie artykuły

Blog

Jakie długi umorzy, a jakich nie anuluje upadłość konsumencka?

portfel świecący pustkami

Kiedy dłużnik staje się niewypłacalny, trzeba podjąć stanowcze środki. Jednym z nich jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Jednak nie w każdym przypadku można uciec się do tego rozwiązania.

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe przewidziane dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, które stały się niewypłacalne. Zadaniem upadłości konsumenckiej jest oddłużenie konsumenta z całości lub części zadłużenia. O ogłoszenie upadłości konsumenckiej może wnioskować osoba, której miesięczne wynagrodzenie jest zbyt niskie, by spłacić długi i jednocześnie pokryć wydatki związane z utrzymaniem. Można też to zrobić, jeżeli zadłużenie zaistniało z przyczyn losowych, a nie z umyślnego szkodliwego działania bądź zaniedbań.

W wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem. Zostaje ono przekazane syndykowi. Majątek konsumenta, w tym również jego wynagrodzenie za pracę, staje się masą upadłości. Następnie dokonuje się sprzedaż tego majątku, z wyłączeniem przedmiotów pierwszej potrzeby.

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że to rozwiązanie nie w każdym przypadku można zastosować. Upadłość konsumencka umorzy tylko niektóre zobowiązania, adwokat doradzi jakie, natomiast w innych przypadkach nie da się zastosować takiej procedury.

Jakie długi umorzy upadłość konsumencka?

Umorzeniu w procesie upadłości konsumenckiej ulegają zarówno zobowiązania cywilnoprawne, takie jak niespłacony kredyt, jak i publicznoprawne, a więc na przykład niezapłacone podatki. Można w ten sposób doprowadzić do umorzenia zobowiązań bankowych i pozabankowych, zaległości podatkowych, niezapłaconych rachunków, opłat mieszkaniowych, zobowiązań względem prywatnych osób oraz takich, które wynikają z uprzednio prowadzonej działalności gospodarczej.

Aby dane zobowiązanie zostało umorzone w ramach postępowania upadłościowego, musi zostać wskazane we wniosku o upadłość konsumencką.

Jakich długów nie umorzy upadłość konsumencka?

Jak już powiedzieliśmy, nie wszystkie długi podlegają umorzeniu w wyniku postępowania upadłościowego. Ważnym czynnikiem jest na przykład czas, w którym powstały długi. Nie można w ten sposób umorzyć zobowiązań, które powstały już po dacie ogłoszenia upadłości. Do takich zobowiązań mogą należeć same koszty postępowania upadłościowego.

Innymi zobowiązaniami, które nie podlegają umorzeniu, są wszelkiego typu zasądzone prawomocnym wyrokiem należności alimentacyjne. Nie można też umorzyć renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci. Upadłość konsumencka nie oddłuży też nikogo z należności z tytułu obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Nie może ona też oddłużyć z wierzytelności z tytułu orzeczonych przez sąd kar grzywny, zarówno zasądzonych prawomocnym wyrokiem karnym, jak i nałożonych jako kary porządkowe w trakcie postępowań sądowych. Kolejną grupą zobowiązań niepodlegających umorzeniu są należności zasądzone tytułem nawiązki, oraz należności z tytułu świadczenia pieniężnego orzeczone przez sąd jako środek karny lub jako środek związany z poddaniem sprawcy próbie.

Umorzeniu nie podlegają również roszczenia o naprawienie szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu. Wreszcie ostatnią grupą zobowiązań, których nie można umorzyć w trakcie postępowania upadłościowego, są te wierzytelności, które umyślnie zostały zatajone przez upadłego, w sytuacji, gdy wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

oceń ten artykuł
brak komentarza

zostaw komentarz